Külföldi nyelvtanulási program

Külföldi nyelvtanulási program

 

Kedves Szülők!

Kedves érdeklődő Diákok!

A 2019-2020-as tanévtől a 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek  célországaiban.

A Külföldi Nyelvtanulási Program hazai költségvetésből fog megvalósulni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány végzi.

A nyári kéthetes nyelvi képzéssel kapcsolatban sok információ áll rendelkezésre, melyet a Tempus Közalapítvány (www.knyp.hu/hu) tájékoztató felületén lehet alaposan tanulmányozni. Az oldal folyamatosan frissülő híreket tartalmaz és hasznos információk találhatóak a Gyakran ismételt kérdések menüpont alatt is!

Figyelembe véve az előzetes felmérést, az elérhető információkat, az erőforrásainkat és az ajánlásokat, intézményünk úgy döntött, hogy a csoportos utazást a 9. évfolyamos diákok számára ajánljuk elsősorban, de a csoporthoz kapcsolódás lehetőségét a 11.-es diákok számára is felkínáljuk. A 11-esek bátran pályázhatnak egyéni utazásra is.

A csoportos utazóknak több turnust szervezünk angol nyelvterületre, turnusonként akár 31-40 fővel az Egyesült Királyság, Írország, Észak-Írország, Skócia területére, a pontos várost/városokat, indulás pontos dátumát még nem tudjuk.

 • Egyesült Királyság: tervezett időpont július utolsó két hete (+/- néhány nap)
 • Írország/Észak-Írország/Skócia: tervezett időpont augusztus második-harmadik hete (+/- néhány nap)

Német nyelvterületre egy turnust szervezünk.

 • A német turnus szintén augusztus második-harmadik hete (+/- néhány nap)

Mindegyik csoportot létszámtól függően két-három pedagógusunk kíséri, várhatóan szombati/vasárnapi indulással. A kilencedikeseknek az első nyelvet javasoljuk, a 11. évfolyamosok esetén megfontolandó lehet a második nyelv.

A programban a Tempus által felsorolt akkreditált külföldi nyelviskolák komplex programcsomagjaiból lehet választani. Csoportos utazás esetén a kiutazók nem alkotnak homogén csoportot, a kísérő pedagógusok leginkább „háttértámogatást” biztosítanak.

A Külföldi Nyelvtanulási Programban az érintett tanulók alanyi jogon vehetnek részt, a támogatás elnyerésére azonban pályázniuk kell. A csoportos képzést az iskola pályázza, az egyénit a családok, diákok. Természetesen az egyéni pályázási folyamathoz is igyekszik az intézményünk minden segítséget és tájékoztatást megadni a diákoknak.

Ahhoz, hogy a formai értékelésnek megfelelő pályázatot adhasson be intézményünk, egy saját, előzetes jelentkezési felületet használunk a diákok alapadataival. Erre azért van szükség, hogy a pályázat benyújtásának időpontjára rendelkezzünk minden szükséges adattal. A külföldi nyelviskolák kapacitásait a jelentkezések sorrendjében töltik fel, tehát minél előbb pályázik egy intézmény, annál nagyobb esélye van arra, hogy az általa elsőnek kiválasztott nyelviskolában valósítsa meg a pályázatban foglaltakat.

A pályázatban elnyert támogatás fedezi a tanulók utazással, szállással, étkezéssel, biztosítással kapcsolatos költségeit, valamint tartalmazza a napi zsebpénzt is. Ez egy kiváló lehetőség, ezért arra ösztönzünk mindenkit, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel!

Kérjük annak tudomásul vételét, hogy amennyiben egy tanuló nem vesz részt a jelentkezés ellenére a tanulmányúton, vagy a nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó nyelviskola részvételi igazolásával, illetve a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a támogatás teljes összegét visszaköveteli. A tanulót terheli annak bizonyítása, hogy a nem teljesítés neki fel nem róható okból történt.

A jelentkezési felület itt érhető el

A jelentkezésre a felületen 2019. december 18. 18 órától,
január 6. éjfélig  lesz lehetőség jelentkezni.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Baktay Ervin Gimnázium és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Külföldi Nyelvtanulási Program előkészítése során a gyermeke személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja fel:

 1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: Baktay Ervin Gimnázium, 2330 dunaharaszti, Baktay tér 1 Tel: 24/370324
 2. Adatfeldolgozó adatai, elérhetősége: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.,
  e-mail: szigetszentmiklos@kk.gov.hu)
 3. Adatvédelmi tisztviselő: Gyürki-Thomann Anikó, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A., e-mail: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu
 4. A kezelt adatok köre, amelyek a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, majd a Tempus Közalapítvány (knyp.hu/hu) részére továbbításra kerülnek: a gyermeke neve, születési helye, osztálya.
 5. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ adatfeldolgozó a gyermeke személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján kezeli, a Tempus Közalapítvány részére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 44/C. § (2) bekezdés alapján történik a tanuló személyes adatainak a továbbítása.
 6. Az adatkezelés célja: a központi költségvetésből megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és a felhasználás ellenőrzése (Nktv. 44/C. § (1) bekezdés).
 7. Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a Tempus Közalapítvány a támogatási szerződést megköti a tanulóval, akkor az adatok megőrzése a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadását követő 5 év. Amennyiben nem kerül sor támogatási szerződés megkötésére, akkor az erről szóló döntést követően haladéktalanul törlésre kerül az érintett tanuló személyes adata.
 8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján: 1. A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Tankerületi Központtól arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell. 7.2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Tankerületi Központ módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. 7.3. A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges. 7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A  b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart. 7.5. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Tankerületi Központ a személyes adatot közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné.
 9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet a az intézmény vezetőjénél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pont szerinti elektronikus levélcímen kérheti. Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti. A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web oldala: https://www.naih.hu